Lai izvairītos no kļūdām, veicot iepirkumus, un nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu iepirkumu veikšanu, ir ieteicams regulāri iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) tīmekļa vietnē ievietoto IUB sagatavoto un regulāri aktualizējamo skaidrojumu "Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē", atgādina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.