Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko beidzamajā laikā publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

Spriedums lietā SKC-56/2021 – "Dāvinātājam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums"

2021. gada 31. maijs

Par apdāvinātā rupju nepateicību Civillikuma 1919. panta 2. daļas izpratnē atzīstams tikai svarīgs mantiskais zaudējums, ko apdāvinātais nodarījis dāvinātājam tīši, t.i., ar ļaunu nolūku. Tas, vai apdāvinātā tīšas darbības (arī bezdarbība) izraisījušas sekas dāvinātājam nodarīta svarīga zaudējuma veidā un vai ir cēloniska saistība starp apdāvinātā rīcību un šādu zaudējumu, jānosaka katrā individuālā gadījumā, tiesai izvērtējot konkrētos strīda apstākļus, ņemot vērā, ka vērtējumam jābalstās objektīvos kritērijos, nevis prasītāja subjektīvos priekšstatos par zaudējuma nozīmīgumu un apdāvinātā rīcību.

Spriedums lietā SKC-593/2021 – "Kooperatīvās sabiedrības biedri kā ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku; Maiņas darījumu apstrīdamība maksātnespējas procesā"

2021. gada 28. maijs

Visas Maksātnespējas likuma (ML) 72. panta 1. daļā minētās personas vienojošā pazīme ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība attiecībā pret parādnieku. Vērtējot no mantiskās ieinteresētības viedokļa, ievērojama līdzība starp kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un kooperatīvās sabiedrības biedru.

ML 96. panta mērķis nav parādnieka ikdienas komercdarbības ietvaros veikta darījuma atzīšana par spēkā neesošu tikai tādēļ, ka tas noslēgts trīs gadus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.

Maiņas darījumi, kas slēgti normālās, kooperatīvās sabiedrības izveidošanas mērķiem atbilstošās civiltiesiskās apgrozības attiecībās, neattaisnoti neizraisa izmaiņas parādnieka mantā, tādēļ nekaitē ne parādniekam, ne kreditoru kopuma interesēm.

Lēmums lietā SPC-1/2021 – "Parādnieka pienākums pašam personīgi izpildīt saistības fiziskās personas maksātnespējas procesā"

2021. gada 11. maijs

ML 148. panta 3. daļā formulētos nosacījumus nav pamata neinterpretēt kā parādniekam noteiktu pienākumu saistības izpildīt pašam personīgi. Tādēļ saistību dzēšanas risinājums, kas paredz bankrota procedūras ietvaros maksājumus kreditora prasījumu segšanai pārlikt uz jebkuru trešo personu, neatbilst ML 160. panta 2. punktam.

Spriedums lietā SKA-341/2021 – "Termiņš sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumam par likvidatora iecelšanu" ar blakus lēmumu un senatores J. Briedes atsevišķajām domām

2021. gada 1. jūnijs

Komerclikuma 318.panta 3. daļā noteikts termiņš materiālas tiesības, t.i., tiesības uz likvidācijas procesu, īstenošanai. Tas ir likumdevēja noteikts laiks, kāds ir ieinteresētajām personām, lai iesniegtu pieteikumu par likvidatora iecelšanu un tādējādi iniciētu likvidācijas procesu. Likumā nav paredzēta iespēja šo termiņu pagarināt vai atjaunot. Līdz ar to, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums, ieinteresēto personu (tostarp kreditoru) tiesības iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un tādējādi prasīt sabiedrības likvidāciju beidzas līdz ar šo termiņu.

Ja trešā persona savu tiesību īstenošanu uzsāk vairāk nekā gadu un trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas un arī vairāk nekā gadu pēc tam, kad saņēmusi tiesu izpildītāja aktu, nav pamata uzskatīt, ka tieši īsais termiņš radījis trešās personas tiesību aizskārumu.

Spriedums lietā SKA-438/2021 – "Personas tiesības paļauties uz Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē publicēto informāciju kā patiesu un ticamu"

2021. gada 14. maijs

Uzņēmumu reģistrs (UR) nodrošina, ka neidentificētam lietotājam tīmekļvietnē bez maksas publiski pieejami likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktie publisko personu un iestāžu saraksta ieraksti un visi Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra ieraksti. Informācija, ko UR tīmekļvietnē sniedz no tā vestajiem reģistriem, ir atbilstoša UR vesto reģistru ierakstiem, citām reģistrētajām ziņām un reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem. Informācijas aplūkotājs var paļauties, ka tā ir patiesa un ticama. Ja informācijas apjoms kādā sadaļā nav pilnīgs, iestādei potenciālie meklētāji par to jābrīdina. Ja brīdinājums nav pievienots, personai var rasties tiesiskā paļāvība par konkrēto iestādes publicēto informāciju. Personai radusies tiesiskā paļāvība atzīstama par aizsardzības vērtu.

Lēmums lietā SKA-903/2021 – "Sprieduma izpildes termiņa pagarināšana"

2021. gada 27. maijs

Administratīvā procesa likuma (APL) 266. pantā lietotais jēdziens "izpildes kārtība" ir plašs un aptver tiesības mainīt spriedumā paredzētos tā izpildes noteikumus, tostarp arī tiesības pagarināt sprieduma izpildes termiņu. Sadalot sprieduma izpildi termiņos, būtībā pagarināts arī sprieduma pilnīgas izpildes termiņš. Sprieduma izpildes termiņa pagarināšanas pamatā ir objektīvi šķēršļi izpildīt spriedumu tajā noteiktajā termiņā.

Lēmums lietā SKA-932/2021 – "Strīdu par būvniecības procesā izmantotajiem būvizstrādājumiem izskatīšana; Iesniegumu likuma mērķis un piemērošana"

2021. gada 21. maijs

Būvvaldei (būvinspektoram), pārbaudot informāciju par būvdarbu stadijā esošā būvniecības procesā izmantoto būvizstrādājumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ir kompetence pieņemt dažādus lēmumus, piemēram, par būvizstrādājumu tirgu uzraugošās iestādes iesaisti, būvdarbu apturēšanu un pienākuma uzlikšanu būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt būvizstrādājumu neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām. Būvniecības likumā (BL) tieši paredzēta tikai būvvaldes būvizstrādājumu pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par būvdarbu apturēšanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespēja. BL nav paredzēts, ka lēmums, ar ko būvvalde, pārbaudot saņemto informāciju, būvizstrādājumu neatbilstības nekonstatē, būtu pārsūdzams. Personai, ko skar konkrētā būvniecība, lēmums par būvizstrādājumu neatbilstības nekonstatēšanu vērtējams kā starplēmums, ko konkrētā persona var pārsūdzēt tiesā tikai tad, ja tas pats par sevi būtiski ietekmē šīs personas tiesības vai tiesiskās intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu.

Iesniegumu likuma (IL) mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. Tomēr tas nenozīmē, ka IL kārtībā izskatāmi tikai iesniegumi, kas vērsti uz vispārīgu interešu nodrošināšanu un valsts pārvaldes darba uzlabošanu. IL piemērojams arī tad, ja persona uzdod jautājumu, uz kuru atbildi vēlas saņemt savām vajadzībām (savās interesēs). Personas līdzdalību valsts pārvaldē veicina arī tas, ka cilvēki nejūtas valsts ignorēti un saņem atbildes uz jautājumiem, sūdzībām un priekšlikumiem, kas viņiem radušies saistībā ar konkrētās iestādes kompetences jomu. Tādējādi stiprināta indivīdu un sabiedrības uzticēšanās valstij un attiecīgi arī vēlme būt pilsoniski aktīviem, kā arī indivīdu izpratne par valsts darbu, funkcijām, pienākumiem un korespondējošām personu tiesībām. IL attiecināms uz gadījumiem, kad privātpersona vēršas iestādē ar lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, kas ir konkrētās iestādes kompetences jomā, un iesnieguma izskatīšana nav regulēta citā normatīvajā aktā.

Lēmums lietā SKA-984/2021 – "Pieteikuma nepieļaujamība par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam slēgt administratīvo līgumu ar nodokļu maksātāju; Tiesību pārņēmēja aizsardzība iepriekš nodibinātas nodokļu saistības piedziņas gadījumā"

2021. gada 19. maijs

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) nav uzlikts pienākums slēgt vienošanās līgumu ar nodokļu maksātāju, tādēļ nodokļu maksātājs tiesas ceļā nevar prasīt noslēgt šādu vienošanos.

Iepriekš nodibinātas nodokļu saistības piedziņa no cita adresāta (tiesību pārņēmēja), neskatoties uz to, ka VID lēmuma pamatā esošais konstatējums par uzņēmuma pāreju var prasīt pietiekami sarežģītu apstākļu pārbaudi, būtībā rada pamatu APL 33. pantā regulētajai administratīvā procesa dalībnieka procesuālo tiesību pārņemšanai, kas neliek sākt administratīvo procesu no jauna un izdot jaunu administratīvo aktu, bet viena procesa dalībnieka vietā stājas cits.

Privātpersona savu tiesību iespējamu aizskārumu nokavēta nodokļu maksājuma piedziņas (maksājuma piespiedu izpildes) stadijā var novērst APL 8. sadaļā "Administratīvā akta izpilde" noteiktajā kārtībā (363. pants).