Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 14.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) pārmaksas atmaksu. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Senāts spriedumā norāda, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 30.panta 3.punkta un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.1panta 1.daļas regulējums, kas noteic nodokļa un obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu, ir piemērojams arī tādās situācijās, kad darba ņēmējam nav ar nodokli apliekama ienākuma Latvijas Republikā, bet Latvijas Republikas budžetā nepamatoti ir samaksāti nodokļi no darba algas, kas nopelnīta Norvēģijas Karalistē. Šajā gadījumā darba devēja veiktā nodokļu samaksa ir ieturēta no darba ņēmēja nopelnītās darba algas (ienākumiem). Tiesai bija jāņem vērā ne tikai darba devēja ziņojuma saturs, bet arī apstākļi, kādēļ vispār notikusi darba devēja ziņojumu precizējumu iesniegšana. Tomēr darba devēja precizētie ziņojumi nevar izmainīt to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI darba devējs faktiski ieturēja no pieteicēja darba algas un bija iemaksājis valsts budžetā.

Senāts norāda, ka tiesa ir pieļāvusi kļūdas faktisko apstākļu vērtēšanā un tiesību normu piemērošanā.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Pieteicējs vērsās iestādēs, lūdzot atmaksāt IIN un VSAOI pārmaksu, kas bija izveidojies, jo darba devējs nodokļus par darba ņēmēju bija kļūdaini samaksājis gan Norvēģijas Karalistes, gan Latvijas Republikas nodokļu administrācijai. Latvijas atbildīgās iestādes pieteicēja lūgumu par nodokļu pārmaksu noraidīja, ņemot vērā darba devēja precizēto ziņojumu par VSAOI un IIN.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteikumu par IIN un VSAOI atmaksu.

Senāts lietu kopsēdē mutvārdu procesā izskatīja 11.septembrī. (Lieta SKA-272/2019; A420304114).