Ministru kabineta šā gada 30. jūnija sēdē apstiprināti 16 Latvijas būvnormatīvi, nosakot prasības, kas jāievēro, projektējot dažāda veida būves, kā arī nosaka būvizmaksu noteikšanas kārtību, inženierizpētes noteikumus būvniecībā un būvju tehniskās apsekošanas darbu kārtību. Visi iepriekšminētie Latvijas būvnormatīvi stājas spēkā šā gada 1. jūlijā.