Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība”, precizējot pārstāvniecību reģistra saturu un norādāmās ziņas, norādīts grozījumu anotācijā.

Grozījumi minētajos noteikumos izstrādāti, ņemot vērā grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. maijā un 2020. gada 7. janvārī, kā arī grozījumus, kas 2020. gada 18. jūnijā Saeimā atbalstīti 2. lasījumā.

Jau iepriekš likuma grozījumi paredzēja izslēgt noteiktos deleģējumus MK apstiprināt veidlapas, kas iesniedzamas ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, maksātnespējas reģistrā un uzņēmumu reģistra žurnālā. Atteikšanās no veidlapu noteikšanas ar normatīvo aktu mērķis ir samazināt klientiem administratīvo slogu pieteikumu iesniegšanā, novērst pārpratumus, kad nav aktualizēti normatīvie akti, kas nosaka veidlapas, un nodrošināt iespēju ieviest Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu elektronisku apstrādi.

Pieteikumā pārstāvniecības reģistrācijai būs norādāmas ziņas, kas sākotnēji ierakstāmas pārstāvniecību reģistrā, pieteikumā grozījumu izdarīšanai – norādāmas ziņas par grozījumu būtību, kā arī pieteikumam pievienojami dokumenti, kas pamato ierakstus pārstāvniecību reģistrā vai to izmaiņas. Vienlaikus pieteikumiem jāatbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz dokumentu juridisko spēku.

Tāpat noteikta kārtība pievienoto dokumentu noformēšanai – iesniedzamo dokumentu atvasinājumus apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savukārt ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Projekts paredz precizēt pārstāvniecību reģistra saturu, precizējot, ka pārstāvniecību reģistrs ir ne vien ierakstu kopums, bet gan ierakstu un reģistrācijas lietai pievienoto dokumentu kopums, tādējādi salāgojot terminoloģiju ar Uzņēmumu reģistra likumu.

Plānots, ka turpmāk pārstāvniecību reģistrā netiks apstrādāti dati par pieteikuma iesniedzēju, tāpēc paredzēts papildināt MK noteikumus ar kārtību, kādā Uzņēmumu reģistrs izdara pārstāvniecību reģistrā ierakstu par pieteikuma iesniedzēja datu informācijas izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Ņemot vērā, ka likuma normas vairs neparedz Uzņēmumu reģistra kompetenci izsniegt reģistrācijas apliecību, tās vairs netiek izsniegtas nevienam tiesību subjektam, tostarp ārvalstu komersanta pārstāvniecībai vai pārstāvim, tāpēc šāda prasība izslēgta arī no MK noteikumiem.