Lai veicinātu brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi un mazinātu administratīvo slogu, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pateicas visiem godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem, kuriem 2014.gadā bijušas ievērojamas iemaksas valsts budžetā, augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna un ar kuriem ir bijusi atzinīgi vērtējama līdzšinējā sadarbība.

Šodien, 30.04.2015., 2394 nodokļu maksātāji, t.sk. 1891 nodokļu maksātāji atkārtoti, bet 503 nodokļu maksātāji - pirmo reizi, ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) starpniecību saņems VID ģenerāldirektores atzinību par 2014.gadā veiktajām ievērojamām iemaksām valsts budžetā. Šiem uzņēmumiem VID pateicas par līdzšinējo sekmīgo sadarbību ar nodokļu administrāciju, augsto nodokļu saistību izpildes līmeni un ieguldījumu valsts budžetā, tādējādi sekmējot ekonomikas attīstību un valsts labklājības paaugstināšanos, kā arī informē, ka līdz 01.05.2016. šiem uzņēmumiem nav paredzēts veikt nodokļu kontroles pasākumus.

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Turpinot īstenot vienu no Valsts ieņēmumu dienesta stratēģijas 2014.-2016.gadam mērķiem, kas ir izteikts arī mūsu iestādes moto, proti, „Jūs godīgi maksājat nodokļus, mēs – profesionāli apkalpojam!”, arī šogad sakām paldies visiem godprātīgiem nodokļu maksātājiem - īpaši tiem, kuri nodrošina lielāko īpatsvaru valsts budžeta nodokļu ieņēmumos un ar savu godprātīgo attieksmi pret nodokļu saistību izpildi ir ieguvuši augstu uzticību no VID puses. Esmu īpaši gandarīta, ka starp tiem uzņēmumiem, kuri šodien saņems īpašu VID pateicību, ir ne tikai tie 1891 komersanti, kuri tās saņēma pagājušajā gadā, bet arī 503 jaunpienācēji. Tas viennozīmīgi liecina par pareizi sperto soli no mūsu puses. Mēs, Valsts ieņēmumu dienests, turpināsim uzlabot klientu apkalpošanu, pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti un rast iespējas mazināt administratīvo slogu visiem godprātīgiem nodokļu maksātājiem, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā”.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad VID ir izvērtējis nodokļu maksātāju budžetā veiktās nodokļu iemaksas un izveidojis uzņēmumu sarakstu, kuru veiktās nodokļu iemaksas budžetā iepriekšējā kalendāra gadā pārsniedza 100 000 EUR (neieskaitot veiktās iemaksas par akcīzes nodokli, izložu un azartspēļu nodokli, vieglo automobiļu un motociklu nodokli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli).

Kaut arī uzņēmums ir veicis nodokļu iemaksas, kas pārsniedz 100 000 EUR, tomēr šajā sarakstā netika iekļauti tie uzņēmumi, kuru darba ņēmējiem aprēķinātā vidējā darba samaksa ir mazāka par 70% no vidējās darba samaksas valstī, kuriem par pēdējiem diviem gadiem iesniegtajos gada pārskatos peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir uzrādīti zaudējumi (pēc nodokļiem). Šajā sarakstā netika iekļauti arī tie uzņēmumi, kuriem aktuālais nodokļu parāds ir lielāks par 10 000 EUR, kā arī tie, kuriem VID veiktās riska analīzes rezultātā ir konstatēti būtiski nodokļu nenomaksas riski vai arī būtiski riski akcīzes vai muitas jomā.  

Tā piemēram, sarakstā netika iekļauti 1640 uzņēmumi, kuru darba ņēmējiem aprēķinātā vidējā darba samaksa ir mazāka par 70% no vidējās darba samaksas valstī, 340 uzņēmumi - kuriem par pēdējiem diviem gadiem iesniegtajos gada pārskatos ir uzrādīti zaudējumi (pēc nodokļiem) un 210 uzņēmumi, kuriem aktuālais nodokļu parāds ir lielāks par 10 000 EUR.

Pagājušā gada 3.oktobrī šādas atzinības saņēma 2305 uzņēmumi.