Darba likumā (DL) noteikts, ka summētā darba laika ietvaros aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Restorānā viesmīļi strādā trīs dienas nedēļā pa 10 stundām, kopsummā nepārkāpjot 56 stundas nedēļā. Vai šādā gadījumā darba līgumā drīkst noteikt summēto darba laiku? Vai arī jāuzskaita, ka astoņas stundas dienā ir normālais darba laiks, bet pārējās divas stundas ir virsstundas?

Summētā darba laika organizācija

Darba laika organizācijas veids ir darba devēja kompetences jautājums. Līdz ar to darba devējs, izvērtējot veicamo darbu specifiku, darba vides riskus u.c. apstākļus, var izlemt un noteikt darba laika organizācijas veidu. Saskaņā ar DL 140.panta 1.daļu, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku.