Kas jāņem vērā, slēdzot datu apstrādes līgumu starp pārzini un apstrādātāju? Cik tālu par apstrādātāja "apakšapstrādātāju ķēdi" viņam jāsniedz informācija pārzinim? Vai pienākums ziņot pārzinim par apakšapstrādātājiem un pienākums katru reizi saņemt piekrišanu pirms apakšapstrādātāju piesaistes nav nesamērīgs, ņemot vērā apstrādātāja komercdarbības intereses, tostarp komercnoslēpuma aizsardzību?