Vai valdes loceklis drīkst akcionāriem lūgt, lai viņu atbrīvo no atbildības pirms potenciālā darījuma līguma noslēgšanas, ja konkrētais valdes loceklis nepiekrīt tā slēgšanai? Kā valdes loceklim rīkoties, ja viņš nepiekrīt kolēģiem un negrib viņu "nepareiza" lēmuma dēļ vēlāk segt radušos zaudējumus?

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 169.panta 1.daļu valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Atbilstoši šim kritērijam KL 169.panta 3.daļā paredzēts, ka valdes loceklis neatbild par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Jānorāda, ka ierastās nevainojamības prezumpcijas vietā (atkāpjoties no civilprocesā noteiktā vispārīgā principa par pierādīšanas pienākumu) KL 169.pantā nostiprināta valdes locekļa vainojamības prezumpcija, proti, sabiedrībai nav jāpierāda valdes locekļa vaina, bet valdes loceklim ir pienākums pierādīt, ka viņš, pildot amata pienākumus, rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.