Saeima triecientempā 2020. gada 20. marta vakarā pieņēma speciālu likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" (Likums), ieviešot pagaidu noregulējumu vairākās jomās, lai mazinātu iespējamās ekonomiskās sekas, ar kurām saskarsimies, situācijai stabilizējoties.

Viens no veidiem, kā likumdevējs cenšas aizsargāt uzņēmumus un personas, ko ietekmē krīzes radītie apstākļi, ir novērst tūlītējus parāda piedziņas procesus. Ar Likumu ieviesta jauna kārtība līdz šim ierastajā parādu piedziņas kārtība un tiesvedībā, uzliekot kreditoram vai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējam pienākumu, sākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņot parādniekam par parāda esamību un aicināt labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, paziņojumā norādot informāciju par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, apmēru un samaksas termiņu un nosakot termiņu iebildumu izteikšanai, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas.

Civilprocesa likuma (CPL) 129. panta 2. daļā paredzēts pienākums, ceļot tiesā prasību, pievienot tai pierādījumus par lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, ja tāda noteikta likumā. Ja šādi pierādījumi netiek pievienoti, tad atbilstoši CPL 132. panta 1. daļas 7.puntkam tiesnesis lemj par atteikšanos pieņemt prasību.

Radikālāka pieeja Likumā paredzēta par maksātnespējas procesiem, aizliedzot līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa ierosināšanu, tostarp aizliedzot šādu pieteikumu iesniegt arī darbiniekam, kam vairāk nekā divus mēnešus nav izmaksāta darba alga.

Likumdevējs paredzējis arī noteiktus termiņus, pēc kuriem rodas tiesības veikt parāda piedziņas darbības, piemēram:

  • notariālā akta piespiedu izpilde iespējama tikai pēc tam, kad pagājušas 60 dienas pēc saistību izpildes termiņa;
  • pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu piedziņu var iesniegt tiesā tikai pēc tam, kad izsniegts brīdinājums parādniekam un pagājušas 60 dienas;
  • lēmumu par komercķīlas tiesību izlietošanu iespējams pieņemt tikai pēc 60 dienu nokavējuma termiņa notecēšanas;
  • tiesnesim, sagatavojot spriedumu par naudas piedziņu, iespējams noteikt termiņu labprātīgai izpildei līdz pat 60 dienām ierasto 10 dienu vietā.