Lai gan Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" paredzēti konkrēti kritēriji dīkstāves pabalsta saņemšanai, vēlamies iedrošināt uzņēmējus vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) arī tad, ja uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem.

Pieredze liecina, ka dīkstāves pabalstu iespējams saņemt arī gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem, tomēr pastāv īpaši apstākļi, kādēļ dīkstāves pabalsta piešķiršana konkrētā uzņēmuma darbiniekiem uzskatāma par tiesisku un taisnīgu konkrētajā situācijā.

Dīkstāves pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu krīzes skartajiem darba devējiem un mazināt Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvās sekas Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Apstākļi, kādēļ uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem, var būt dažādi, tostarp tie var būt radušies no uzņēmuma gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādēļ gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst kritērijiem, ieteicams iesniegt VID izvērstu iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, kurā norādīti visi ar konkrēto situāciju saistītie apstākļi, iekļaujot arī juridisko pamatojumu dīkstāves pabalsta piešķiršanai.

Neatbilstošs ieņēmumu kritums

Viena no problēmām, ar ko uzņēmēji saskaras, ir neatbilstība MK noteikumos Nr. 165 paredzētajām ieņēmumu krituma prasībām. Šādos gadījumos jāizvērtē, kādēļ uzņēmums neizpilda ieņēmumu krituma prasības un kā to pamatot iesniegumā VID. Ieņēmumu krituma neesamību var ietekmēt īpaši apstākļi, piemēram, uzņēmums 2019. gadā cietis ugunsgrēkā, kā rezultātā ieņēmumi 2019. gadā bija zemi un, salīdzinot ar 2020 .gada martu vai aprīli, ieņēmumu krituma no saimnieciskās darbības nav. MK noteikumos Nr. 165 šāda speciāla situācija nav regulēta, un formāli uzņēmums neizpildīja ieņēmumu krituma kritērijus. Tomēr izvērsts faktu izklāsts kopsakarā ar juridisko pamatojumu un dokumentiem ļāva uzņēmumam konkrētajā situācijā iegūt sev labvēlīgu VID lēmumu.

Neiesniegtas deklarācijas

Tāpat atsevišķos gadījumos var pastāvēt citi formāli šķēršļi dīkstāves pabalsta saņemšanai, piemēram, uzņēmums darbinieka cilvēciskas kļūdas dēļ nav iesniedzis VID vienu no nodokļu deklarācijām par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas, lai gan citādi atbilst prasībām. Šāda situācija, formāli vērtējot, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 165 ir pamats atteikumam piešķirt dīkstāves pabalstu. Šādā gadījumā veiksmes atslēga var būt VID iesniegts pamatots iesniegums, kurā izklāstīti gan fakti, gan juridiskā argumentācija.

Paplašināts uzņēmumu loks un pagarināts termiņš

Saskaņā ar VID publicētajiem statistikas datiem līdz 2020. gada 11. maijam dīkstāves pabalsti izmaksāti pēc 7590 uzņēmumu iesniegumiem, savukārt pabalsta izmaksa atteikta 3944 uzņēmumiem, tādējādi secināms, ka kopumā dīkstāves pabalstam pieteikušies 11 534 uzņēmumi. Krīzes skarto uzņēmumu skaits, protams, ir daudz lielāks, tādēļ pozitīvi vērtējama dīkstāves pabalsta regulējuma pilnveidošana, paplašinot uzņēmumu loku, kas var pietiekties dīkstāves pabalstam.

Jau iepriekš ziņots, ka ar 2020. gada 23. aprīļa grozījumiem MK noteikumos Nr. 165 paplašināts uzņēmumu loks, kas var pieteikties dīkstāves pabalstam. Ja iepriekš ieņēmumu no saimnieciskās darbības kritums 2020. gada martā vai aprīlī tika salīdzināts ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, tad kopš grozījumu stāšanās spēkā ieņēmumu no saimnieciskās darbības kritums 2020. gada martā vai aprīlī tiek salīdzināts ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam.

Ar 2020. gada 7. maija grozījumiem MK noteikumos Nr. 165 dīkstāves pabalsta izmaksas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 30. jūnijam, tādēļ nobeigumā aicinām uzņēmējus aktīvi izmantot savas tiesības pieteikties atbalsta saņemšanai.