Koronavīrusa (arī Covid-19 vai SARS-CoV-2) skartajām valstīm pamazām iekrāsojot gaišos laukumus pasaules kartē tumšākus, teju ikviena rūpju lokā nokļūst dažādi jautājumi, kas saistīti ar jauno vīrusu.

Force majeure (arī vis major) jeb nepārvarama vara juridiskajā terminoloģijā apzīmē ārkārtējus nenovēršamus apstākļus, kuru rezultātā līguma izpilde vairs nav iespējama un kādam no līdzējiem tādēļ rodas zaudējumi.

Daudzās valstīs izsludinātās ārkārtas situācijas, slēgto robežu un ievērojamo ierobežojumu dēļ uzņēmējiem rodas šķēršļi līgumu izpildē. Gan valdības lēmumi, gan epidēmija varētu tikt uzskatīta par nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, pastāvot dažādām tiesību sistēmām, atšķirīgai nepārvaramas varas apstākļu izpratnei un dažādām force majeure definīcijām līgumos, uzņēmumiem jāpārbauda ar sadarbības partneriem noslēgtie līgumi, kā arī piemērojamais normatīvais regulējums.

Nereti uzņēmumi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī sadarbojas, nenoslēdzot līgumu rakstveidā vai līgumā neietverot nepārvaramas varas klauzulu. Preču pirkuma un pārdevuma līgumu pārkāpumu puse varētu attaisnot, atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada konvenciju "Par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem", kas paredz, ka puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja pierādīts, ka

  • tā bija tāda šķēršļa radīta, kuru puse nespēj kontrolēt, un
  • no puses saprātīgi nevarēja gaidīt šī šķēršļa ņemšanu vērā, slēdzot līgumu, vai izvairīšanos no šī šķēršļa, vai šķēršļa vai tā seku pārvarēšanu.

Jānorāda, ka šī atruna attiecināma uz līgumiem, kas slēgti pirms ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas, un pusei, kas līgumu pārkāpusi, jābūt gatavai pamatot, ka tā darījusi visu iespējamo, lai līgumu izpildītu, un no radītajiem šķēršļiem nebija iespējams izvairīties vai tos pārvarēt.  

Rīcība force majeure gadījumā:

  • laikus ziņot sadarbības partnerim par radušos šķērsli un tā ietekmi uz spēju izpildīt līgumu;
  • veikt pārrunas ar sadarbības partneri par turpmāko līguma spēkā esību un neizpildes sekām;
  • vērsties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā vai citā kompetentā iestādē, lai saņemtu force majeure izziņu;
  • vākt pierādījumus, lai apliecinātu nepārvaramas varas apstākļus un uzņēmuma rīcību;
  • vaicāt padomu profesionāļiem.