Rīgas Šķīrējtiesa šobrīd saņem daudz zvanu un vēstuļu ar jautājumiem, kā šobrīd atgūt parādus un vai kreditoram ir obligāti jāsūta brīdinājumi parādniekam, dodot 60 dienas laika atbildes sniegšanai pirms vēršanās tiesā vai šķīrējtiesā. Rīgas Šķīrējtiesas eksperti sagatavojuši ieteikumus, kuros rast atbildes uz šiem jautājumiem. 

Minētais satraukums un virkne jautājumu radās pēc likuma "Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas pasākumiem ar Covid-19 izplatību" (Covid-19 likums) spēkā stāšanās, proti, 16. panta 5. daļā noteikts:

Kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, paziņojumā norādot informāciju par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu un nosakot termiņu iebildumu izteikšanai, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas.

No pirmā acu uzmetiena, ņemot vērā Covid-19 likuma 16. panta 5. daļas kontekstu, var šķist, ka likumdevējs ir ieviesis obligātu brīdinājuma kārtību, kas attiecas uz visiem iespējamajiem parāda piedziņas variantiem gan ārpustiesas, gan tiesas kārtībā, ieviesis minimālu dienu skaitu (60 dienas), kam ir jānotek (termiņš, kad parādniekam ir jāiesniedz iebildumi) pirms prasības iesniegšanas tiesā. Turklāt no minētā punkta arī izriet, ka parādniekam ir obligāti jāsaņem šis brīdinājums (“..no paziņojuma saņemšanas dienas”). Balstoties uz to, var secināt, ka, ja parādnieks nav saņēmis brīdinājumu no kreditora, kreditoram nav tiesību sniegt prasību tiesā vai šķīrējtiesā.

Ko dara jurists, kad šaubās un vēlas izprast likumdevēja (konkrēta likuma autora) nodomu? Protams, viņš atsaucas uz likuma anotāciju. Likumprojekta anotācija ir viens no nozīmīgākajiem informācijas avotiem par tiesību akta nepieciešamību, piemērošanu un ietekmi uz dažādām jomām. Tādējādi likuma piemērotājiem, juristiem, iedzīvotājiem, kuri šaubās par likuma piemērošanu, ir nepieciešams iepazīties ar likuma anotāciju, kurā konkrēta likuma autors izskaidro likuma un tā konkrēto punktu pieņemšanas uzdevumus un mērķi. Tā ir arī ar Covid-19 likumu. 

Covid-19 likuma anotācijā ir skaidri norādīts (sadaļā "Termiņu pagarinājumi, vēršot saistību izpildi pret parādnieku"): "Ņemot vērā valstī izveidojušos situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī ievērojot šā likumprojekta mērķi, ir iespējams mazināt tās negatīvās sekas, kādas tiks atstātas uz tautsaimniecību kopumā, vienlaikus ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses. Viens no risinājumiem, lai dotu parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ, ir likumā noteikto termiņu pagarināšana vai minimālo termiņu noteikšana gadījumos, kad tādi likumā nav noteikti. 

  • Līdz ar to Komercķīlas likuma 42. panta 6. daļā noteiktais 30 dienu termiņš lēmuma pieņemšanai par komercķīlas izlietošanu pagarināms līdz 60 dienām.
  • Civilprocesa likuma 204.panta 2. daļā noteiktās 10 dienas sprieduma labprātīgai izpildei pagarināmas līdz 60 dienām.
  • Saistībā ar Civilprocesa likuma 404. panta 3. daļā paredzētajām prasībām nosakāms, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var iesniegt tikai tad, ja pierādījums par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam ir izsniegts parādniekam ne agrāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas.
  • Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7. panta 1. daļas 8. punktā noteiktais 21 dienu termiņš parādniekam izteikt iebildumus pagarināms līdz 60 dienām.
  • Notariāta likuma 107.4 panta 1. daļā nosakāms minimālais termiņš – ne agrāk kā 60 dienas no saistību izpildes iestāšanās, kurā kreditors notariālo aktu var iesniegt izpildei."

Kā mēs varam redzēt likuma anotācijā, likumdevējs ir precīzi norādījis, ka Covid-19 likuma 16. panta 5. punkta nosacījumi (kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, paziņojumā norādot informāciju par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu un nosakot termiņu iebildumu izteikšanai, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas) ir saistīti ar ārpustiesas parāda piedziņas kārtību, balstoties uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu (Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7. panta 1. daļas 8. punktā noteiktais 21 dienu termiņš parādniekam izteikt iebildumus pagarināms līdz 60 dienām), bet ne ar piedziņu tiesas kārtībā.

Parādu ārpustiesas atgūšanas likums regulē parādu piedziņu tikai no fiziskām personām (parādnieks – fiziska persona, kura tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā vai kārtībā nav izpildījusi maksājuma saistības, ko uzņēmusies ar tiesisku darījumu vai kas noteiktas tiesību aktos, un kura darbojas ārpus savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvariem), juridiskas personas nav šī likuma subjekti, un uz tām šie likuma noteikumi neattiecas.

Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 3. panta 3. punktā noteikts: Likums neskar kreditora, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai parādnieka tiesības vērsties tiesā vai šķīrējtiesā. Civiltiesiskus strīdus, kas izriet no šā likuma, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskata tiesa vai šķīrējtiesa. No tā izriet –  ja piedzenat parādu ārpus tiesas (no privātpersonas), jums ir arī tiesības sniegt prasību tiesā vai šķīrējtiesā. Kreditoram nav pienākuma gaidīt parādnieka iebildumu iesniegšanas termiņa beigas. Parādu ārpustiesas piedziņa un parādu piedziņa tiesas ceļā ir divi dažādi parāda piedziņas veidi, kuru nosacījumus regulē dažādi likumi.

Secinājumi

  • Covid-19 likuma 16. panta 5. punkta nosacījumos teikts, ka kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, paziņojumā norādot informāciju par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu un nosakot termiņu iebildumu izteikšanai, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, un tiem ir saistība tikai ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7. panta 1. daļas 8. punktu.
  • Parādu piedziņa ārpus tiesas neierobežo kreditoru no prasības iesniegšanas tiesā vai šķīrējtiesā.
  • Pirms prasības iesniegšanas šķīrējtiesā prasītājam nav pienākuma iziet parāda piedziņas procesu ārpustiesas kārtībā, ja līgumā starp pusēm tas nebija paredzēts (piemēram, obligāta brīdinājuma kārtība pirms prasības iesniegšanas tiesā).
  • Šķīrējtiesai nav tiesību atteikties pieņemt prasītāja prasību vai atstāt to bez izskatīšanas, ja prasībai nav pievienoti pierādījumi par to, ka parādniekam tika nosūtīts pirmstiesas brīdinājums vai paziņojums par parādu (izņemot gadījumus, kad puses par to ir vienojušās līgumā vai kā citādi).