Reaģējot uz Covid-19 radītajām sekām, 20. martā pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

Ministru kabinets (MK) noteicis nozares, ko Covid-19 izplatība skārusi visvairāk. Šo nozaru uzņēmumiem būs piemērojami īpašie atbalsta pasākumi, kas noteikti jaunajā likumā.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi, atbrīvojumi, atmaksas

Ja Covid-19 dēļ radies nodokļu samaksas termiņa kavējums, uzņēmums var iesniegt motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai, lūdzot sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Piešķirot minēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par nokavēto nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu netiks aprēķināta.

Par 2020. gada periodu personas atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas par saimnieciskās darbības ienākumu.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošinās tūlītēju apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas atmaksu, kas ir pārcelta uz nākamo taksācijas periodu, līdz taksācijas gada beigām un nodrošinās līdz 2020. gada 31. decembrim apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu īsākā termiņā, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

Dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem – spirta iegāde bez akcīzes nodokļa

Lai nodrošināto dezinfekcijas līdzekļus nepieciešamajā apjomā, spirts atbrīvots no akcīzes nodokļa. Lai kontrolētu šo procesu, dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem būs jāvēršas VID, lai saņemtu īpašu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei bez nodokļa.

Nebūs jāsedz zaudējumi un jāmaksā līgumsods

Likumā paredzēts, ka no līguma vai tiesas sprieduma izrietošas saistības neizpilde īstajā laikā no 2020. gada 20. marta līdz 31. decembrim nerada pienākumu maksāt nokavējuma procentus, līgumsodu un pienākumu segt zaudējumus, kas radušies nokavējuma minētajā laika periodā dēļ. Šis izņēmums attiecināms tikai uz MK noteikto skarto nozaru uzņēmumiem. Ja nozares uzņēmums nomā publiskas personas mantu, valsts un pašvaldību iestādes uz krīzes laiku iespējams atbrīvot uzņēmumus no nomas maksas.

Dīkstāvi daļēji kompensēs valsts

MK kompensēs uzņēmumu dīkstāvi, ja darba devējs nevar nodrošināt darbiniekiem algu. Atlīdzību kompensēs 75% apmērā no darbinieka algas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā mēnesī. Dīkstāves pabalstu neapliek ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Valdība 19. martā pieņēma lēmumu, ka dīkstāves pabalstus var saņemt ne vien Covid-19 izraisītās krīzes skarto uzņēmumu darbinieki, bet arī citu nozaru uzņēmumu darbinieki, ja uzņēmums atbilst noteiktiem kritērijiem. Kritērijus izstrādās atbildīgās ministrijas, kas arī turpmāko nedēļu laikā intensīvi strādās pie dažādiem atbalsta risinājumiem.

Valdība norādījusi, ka krīzes skarto uzņēmumu vidū būs arī izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumi.

Elektroniski balsojumi un pagarināti gada pārskatu termiņi

Līdz 2020. gada 31. decembrim ārkārtas situācijā kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības vai biedrības valdei ir tiesības pēc savas iniciatīvas vai dalībnieku pieprasījuma sapulcē piedalīties un veikt balsojumu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus vai iepriekš rakstveidā balsojot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Šāds rakstveida balsojums jāiesniedz vismaz vienu dienu iepriekš.

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem pagarināts gada pārskata iesniegšanas termiņš par trim mēnešiem, savukārt biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām termiņš pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Spriedumu izpildes, parādu piedziņas un maksātnespējas termiņu pagarinājumi

Arī Civilprocesa likuma 204.1.panta 2. daļā noteiktās 10 dienas sprieduma labprātīgai izpildei pagarinātas līdz 60 dienām.

Paredzēts, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var iesniegt tikai tad, ja pierādījums par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam ir izsniegts ne agrāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas. Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktais 21 dienas termiņš parādniekam izteikt iebildumus pagarināts līdz 60 dienām.

Ņemot vērā saistībā ar ārkārtas situāciju radušos ieņēmumu kritumu un saimnieciskās aktivitātes sarukšanu, noteikts, ka līdz 2020. gada 1. septembrim aizliegt kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta 1. daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Krīzes garantiju fondu atbalsts

Lai nodrošinātu atbalsta instrumentus Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem, piešķirts papildu finansējums krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, tādējādi mazinot Covid-19 negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem.

Arī turpmākajā laikā MK varēs pieņemt papildu atbalsta pasākumus uzņēmumiem, ko ietekmē Covid-19, piemēram, atlikt pamatsummas maksājumus, atlikt uzkrāto procentu maksājumus, pagarināt pamatsummas atmaksas termiņu vai veikt citas izmaiņas atmaksas grafikā.

Valsts attīstības finanšu institūcija "ALTUM" krīzes skartajiem uzņēmumiem sniegs kredītu garantijas un aizdevumus krīzes risinājumiem. Tūrisma nozares uzņēmumiem aizdevuma procentu likmes samazinātas par 50% (mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) vai par 15% (lielajiem uzņēmumiem tūrisma un ar to saistītajās nozarēs). "ALTUM" kredītbrīvdienu garantijas pieejamas visu nozaru uzņēmumiem (izņemot valsts atbalsta regulu ierobežojumus - azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) situācijās, kad Covid-19 ietekmē (pārtraukti piegāžu līgumi, būtiski kritušies pārdošanas apjomi, piegāžu dēļ apturēta ražošana u.c.) saimnieciskās darbības veicējs nevar pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus, bet kredītiestāde piekrīt atlikt kredīta vai līzinga pamatsummas maksājumus.