5. aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", paredzot terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī iespēju noturēt kreditoru sapulci attālināti vai rakstveidā, informē Maksātnespējas kontroles dienests. 

Iespēja pagarināt tiesiskās aizsardzības procesu

Lai nodrošinātu labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai, noteikts, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu – gan sākotnējo, gan grozot esošo, var apstiprināt uz periodu, kas nav ilgāks par četriem gadiem, šobrīd noteikto divu gadu vietā. Termiņa pagarinājumu iespējams īstenot tikai tad, ja tam piekrīt Maksātnespējas likuma (MNL) 42. panta 3. daļā noteiktais kreditoru vairākums un ir sagatavots un iesniegts pieteikums tiesā.

Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš jau ir pagarināts uz četriem gadiem un saistībā ar Covid-19 izplatību radītās nelabvēlīgās sekas liedz parādniekam izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteikto, ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var pagarināt par gadu. Arī šo termiņa pagarinājumu iespējams īstenot, ja tam piekrīt MNL 42. panta 3. daļā noteiktais kreditoru vairākums un ir sagatavots un iesniegts pieteikums tiesā.

Iespēja pagarināt saistību dzēšanas procedūru maksātnespējas procesā

Lai novērstu negatīvās sekas personām, kuras ar Covid-19 izplatību izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ nespēj pildīt saistību dzēšanas plānā noteiktās saistības, paredzēts, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma ārkārtējās situācijas periodā un sešus mēnešus pēc tās beigām var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoram veikšanas laika pārcelšanu, vienlaikus pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu par attiecīgo periodu. Parādniekam nav noteikti ierobežojumi attiecīgā pieteikuma iesniegšanai, ņemot vērā, ka esošais regulējums sniedz tiesām un maksātnespējas procesa administratoriem tiesības rīkoties, ja pieteikums tiktu iesniegts negodprātīgi.

Iespēja noturēt kreditoru sapulci attālināti

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulci maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā var noturēt arī attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, kas ļauj pieslēgties tiešsaistē, piemēram, "Skype", "Microsoft Teams".

Tāpat paredzēta iespēja noturēt kreditoru sapulci rakstveidā, iepriekš nosūtot darba kārtību un izlemjamos jautājumus, kā arī nosakot datumu, līdz kuram savs balsojums jāiesniedz rakstveidā.

Iespēja iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu elektroniski

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskas personas maksātnespējas procesa un fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt elektroniski, to parakstot atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta prasībām.

Grozījumi veikti likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 33., 34.35. un 36. pantā.