Covid-19 pandēmija dominē gan mūsu ikdienā, gan darba attiecību pasaulē jau kopš 2020. gada marta. Lai gan vēlamies atgriezties normālā ikdienā, tostarp normālā un iepriekš ierastā darba vidē, rudens jau atkal mūs sagaida ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar ko mums atbilstoši 2021. gada 9. oktobrī pieņemtajam Ministru kabineta (MK) rīkojumam Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" jāsadzīvo no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Raksta līdzautore: Agrita Vindača, ZAB "BDO Law", juriste

Būtiskākais darba devējiem

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā MK ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, kā arī fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī noteikt tām papildu pienākumus. Likumsakarīgi, ka, izsludinot ārkārtējo situāciju, arī darba devējiem noteiktas papildu prasības drošas un veselībai nekaitīgas darba vides garantēšanai. MK rīkojumā Nr. 720 ietvertajās prasībās darba devējiem paredzēti vairāki jauni pienākumi, tomēr būtiskākais ir atbildīgi un saprātīgi vērtēt katru situāciju un pieņemt lēmumus, kas nerada darbinieku veselības apdraudējumu un ilgstošas tiesvedības.

Uz lielāko daļu jautājumu, piemēram, kad un vai darbiniekam ir pienākums atklāt savu vakcinācijas statusu, nevar atbildēt vispārīgi. Tāpat nav noteiktas atbildes uz jautājumu, vai atstādināšana no darba par atteikšanos vakcinēties ir pamatota. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, vienmēr jāņem vērā konkrētie faktiskie apstākļi un jāizvērtē abu pušu, t.i., darba devēja un darbinieka, likumīgās intereses.