Likumā noteikts, ka, izbeidzot darba attiecības, darbiniekam piešķirams laiks jauna darba meklēšanai. Bet ko tas nozīmē praksē? Kādi aspekti jāņem vērā, un vai šāds laiks jāpiešķir obligāti?

Lai sekmētu, ka darbinieks iespējami ātrāk atrod jaunu darbu situācijā, kad izbeigtas darba tiesiskās attiecības, Darba likuma (DL) 111. pantā regulēts jautājums par laiku jauna darba meklēšanai, paredzot, ka tad, ja darba līgums uzteikts, pamatojoties uz DL 101. panta 1. daļas 6., 7., 8., 9. vai 10. punktu, darba devējam pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma ir pienākums nolīgtā darba laika ietvaros piešķirt darbiniekam atbilstošu laiku cita darba meklēšanai. Šā laika ilgumu un šajā laikaposmā darbiniekam saglabājamās izpeļņas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā.