Praksē nereti tiek jaukti 2 darba tiesību jēdzieni – blakus darbs un papildu darbs. Ar blakus darbu saprotama vairāku darbu veikšana pie dažādiem darba devējiem, savukārt papildu darbu veic pie 1 darba devēja papildus tiešajiem darba pienākumiem. Gramatiski tulkojot blakus darba jēdzienu, var rasties atšķirīgas tā interpretācijas, tādēļ būtiski zināt tieši likumdevēja izpratni, nošķirot blakus darbu un papildu darbu.

Tiesības veikt blakus darbu

Latvijas Republikas Satversmes (Satversme) 106.pantā noteiktas ikvienas personas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu. Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) 21.12.2015. spriedumā lietā Nr.2015-03-01 atzinusi, ka tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos tvērumā ietilpst arī tiesības izvēlēties un vienlaikus īstenot vairākas nodarbošanās.

Atbilstoši Darba likuma (DL) 91.pantam darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam. Šādu darbu, ko darbinieks papildus pamatdarbam veic pie cita darba devēja, tostarp darbu, ko viņš veic kā pašnodarbinātā persona, darba tiesību izpratnē uzskata par blakus darbu. Tas nav papildu darbs pie tā paša darba devēja.