Gan klātienes, gan attālinātajā darbā ļoti daudzos uzņēmumos darbinieki ikdienā izmanto darba inventāru. Vispirms iedomājamies par darba telefonu un datoru, taču tās var būt arī dažādas citas darbiniekiem uzticētas ierīces. Kādos gadījumos darbiniekiem piešķir uzņēmumam piederošu tehniku un resursus, un kāda ir darbinieka atbildība, ar tiem strādājot?

Raksta līdzautore: Marjama Bagdasarjana, ZAB "BDO Law" jurista palīdze

Darba likuma (DL) 51. panta 2. daļā noteikts, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu izpildīt tam noteikto darbu. Proti, pienācīgai darba līgumā noteikto uzdevumu izpildei darbiniekiem jānodrošina darba aprīkojums. Ievērojot darba tiesību raksturu, darbinieks ar darba devēju var vienoties darba vajadzībām izmantot savu privāto aprīkojumu, piemēram, datoru. Īpaši aktuāli tas ir gadījumos, kad darbinieks veic darbu attālināti, jo darba devējam jānodrošina, ka attālinātajā darba vietā pieejams nepieciešamais aprīkojums, vai jāvienojas par mājās esošo ierīču izmantošanu darba uzdevumu izpildei.

Lietojot darba vajadzībām savu tehniku, tai rodas nolietojums, tādēļ, nosakot personīgā aprīkojuma izmantošanu, jāvienojas arī par kārtību, kā sedz amortizācijas izdevumus un uzskaita un fiksē personīgā aprīkojuma nolietojumu.

Tāpat, lai fiksētu darba devējam piederošo pamatlīdzekļu nolietojumu, tas jāuzskaita, tādēļ, piešķirot darbiniekam datoru, telefonu vai citu aparatūru, jāparaksta pieņemšanas-nodošanas akts.

Lai izvairītos no iespējamām domstarpībām gan par darbinieka personīgā, gan darba devējam piederošā aprīkojuma stāvokli un defektiem, ieteicams veikt fotofiksāciju vai nodrošināt precīzu un detalizētu ierīces aprakstu, to nododot vai pieņemot.