Tuvojoties vasaras sezonai, aktuālāks kļūst jautājums par sezonas rakstura darbiem un kārtību, kādā var noslēgt darba līgumus ar darbiniekiem par šāda veida darbu izpildi. Protams, katrai sezonai raksturīgi atsevišķi darbu veidu, ko nevar veikt citā laikā, piemēram, tikai rudens-ziemas sezonā nepieciešami kalnu slēpošanas instruktori un tikai vasarā-rudenī jāalgo darbinieki ražas novākšanai. Tomēr jāatzīst, ka tieši vasaras sezonā šis jautājums kļūst īpaši aktuāls.

Likums

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 44. panta 1. daļas 1. punktu par vienu no īslaicīgiem darbiem, kura izpildei var slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, uzskatāmi tieši sezonas rakstura darbi. Jānorāda, ka darba līgumu slēgšana uz noteiktu laiku ir izņēmums no vispārējā principa, ka darba līgumus slēdz uz nenoteiktu laiku.

DL 44. panta 4. daļā paredzēts, ka uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda tā beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pabeigšanu. Senāta Civillietu departaments spriedumā lietā SKC-1618/2012 arī skaidroja: ņemot vērā, ka šajā tiesību normā lietots vārds "vai", darba devējam nav pienākuma norādīt gan darba līguma termiņu, gan apstākļus, kas liecina par noteiktā darba pabeigšanu.