Samērā bieži rodas situācijas, kad darbinieki ar savu darbību vai bezdarbību nodara darba devējam zaudējumus. Ja darbinieks atteicies vai nespēj atlīdzināt darba devējam nodarīto zaudējumu summu, loģiskākais risinājums, šķiet, ir ieturēt noteiktu summu no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas.

Plānojot veikt ieturējumus no darbinieka algas, jāatceras, ka Darba likumā paredzēti vairāki ierobežojumi. Aplūkosim kārtību, kādā darba devējs var veikt ieturējumus no darba samaksas, lai atlīdzinātu nodarītos zaudējumus, kā arī citus gadījumus, kad pieļaujami ieturējumi no darba samaksas.