2019. gada 29. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr. 969). Kādas izmaiņas ar tiem ieviestas?

MK noteikumos Nr. 969 paredzētas divas būtiskas izmaiņas – rīkojumu par komandējumu drīkst parakstīt arī vadītāja pilnvarota persona, kā arī mainītas izdevumu normas.

Komandējuma rīkojums 

Lai samazinātu administratīvo slogu, papildināts MK noteikumu Nr. 969 2. punkts, paredzot, ka rīkojumu par komandējumu var parakstīt arī institūcijas vadītāja pilnvarota persona. Tāpat papildināts 2.punkts, kurā noteikts, ka rīkojumu var aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu "paraksts", ja institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā to ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Grozījumi pamatoti ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta 2. daļu, kurā norādīts, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Līdz ar to institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai rīkojums ir jāparaksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu.