Lai gan darba tiesiskajās attiecībās darbinieks tradicionāli tiek uzskatīts par vājāko pusi, tas neizslēdz darbinieka pienākumu kompensēt zaudējumus, ko tas ar savu rīcību nodarījis darba devējam. Neskatoties uz to, ka Darba likums piešķir darbiniekam pamatīgu aizsardzību pret darba devēja zaudējumu kompensācijas prasībām, likuma aizsardzība nepasargā darbiniekus no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, ja darbinieks zaudējumus radījis ar prettiesisku rīcību.