Pakāpeniski atceļot pulcēšanās ierobežojumus, aktuāls kļūst jautājums par darbinieku saliedēšanas pasākumiem. Turklāt, līdzīgi kā attālinātais darbs, popularitāti ieguvuši arī attālināti kolektīva saliedēšanas pasākumi. Šoreiz apskatīsim, vai trauma, kas gūta kolektīva saliedēšanas pasākumā, uzskatāma par darbā gūtu traumu.

Kas teikts normatīvajos aktos?

Darba aizsardzības likumā (DAL) noteikts, ka darba devējam jānodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un jāveic to uzskaite. Savukārt nelaimes gadījuma izmeklēšana un uzskaite precīzāk regulēta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība".

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 950 par nelaimes gadījumu darbā uzskata ārkārtēju notikumu, pēc kura personai radušies veselības traucējumi vai pastāv veselības traucējumu iestāšanās varbūtība, vai iestājusies personas nāve. Jānorāda, ka par nelaimes gadījumu darbā šo noteikumu izpratnē uzskata gadījumu, kad ārkārtējais gadījums noticis darba vietā vienas darba dienas vai maiņas laikā.