Darbs ir ne tikai svarīgs ienākumu gūšanas un iztikas nodrošināšanas līdzeklis, bet arī veids, kādā personas ar invaliditāti var integrēties sabiedrībā, socializēties ar citiem, nejusties sociāli nošķirtas vai atstumtas. Kas jāņem vērā darba devējam, nodarbinot šādas personas?

Ir svarīgi, lai personas ar invaliditāti pieņemtu sabiedrībā bez aizspriedumiem un diskriminācijas, kā arī būtiski, lai personas ar invaliditāti atzītu par līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, t.i., viņām būtu vienlīdzīgas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta līdzvērtīga pieeja resursiem un to izmantošanas iespējām.

Eiropas Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. No jauna izteikta apņemšanās" definēts, ka visu moderno Eiropas valstu sabiedrībām ir kopīga pamatatziņa – visi ir līdzvērtīgi, un katram indivīdam jābūt taisnīgai piekļuvei dzīves iespējām. Arī Latvijas Republikas Satversmes (Satversme) 91.pantā garantēta visu cilvēku vienlīdzība likuma un tiesas priekšā un noteikts, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.