Vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) stāšanos spēkā šī gada maijā datu apstrādātājiem jāņem vērā stingrāki ierobežojumi. Tomēr nereti rodas apjukums, jo spēkā vienlaikus ir gan Regula, gan AML direktīva. Ar ko tad atšķiras personas datu aizsardzība un personu uzraudzība?

Regula ir saistoša visām juridiskajām personām, kas ikdienā apstrādā personas datus. Viens no tās mērķiem ir nodrošināt fizisko personu jeb datu subjektu personas datu aizsardzību. Regula, kuras regulējuma mērķis ir novērst nepilnības ES tiesību aktos personas datu jomā, tika ieviesta 2018.gada maijā. Tagad lietotājiem ir vairāk likumos noteiktu tiesību, kuru pārkāpšana uzņēmumiem draud ar naudas sodu līdz 20 milj. eiro vai līdz 4% no gada apgrozījuma.