Ir pagājis jau gads, kopš Latvijas uzņēmumiem, organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm jānodrošina savas rīcības atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (Regula). Visticamāk, jau tuvākajā laikā uzraudzības iestādes visā Eiropas Savienība būs "uzaudzējušas muskuļus" un tos pielietos, arvien aktīvāk veicot pārbaudes.

Papildus tam Latvijas uzņēmējiem vai iestādēm būtu "jābaidās" ne tikai no Latvijas Datu valsts inspekcijas (DVI), bet arī citu valstu uzraudzības iestāžu iesaistes pārbaudēs, ja Latvijas uzņēmums vai iestāde apstrādājusi citas valsts, piemēram, Vācijas, iedzīvotāja personas datus un šis iedzīvotājs ar sūdzību vērsies Vācijas uzraudzības iestādē. Šī ir jauna ar Regulu ieviesta datu subjektu iespēja ar sūdzību vērsties savas dzīvesvietas uzraudzības iestādē. "Vecajā" regulējumā vienīgā iespēja bija ar sūdzību par Latvijas uzņēmuma veikto rīcību vērsties ar sūdzību latviešu valodā Latvijas DVI, kas daudzos gadījumos, visticamāk, atturēja personas no sūdzību iesniegšanas.

Daudziem šis gads pagājis, pašu spēkiem vai ar konsultantu palīdzību ieviešot Regulas prasības, bet citi vēl nav apzinājušies, ka tā attiecināma arī uz viņiem. Šis raksts varētu noderīgs gan vieniem, gan otriem, jo nav grūti kļūdīties, ieviešot jaunās prasības, bet kļūdas var labot. Tāpat nav par vēlu sākt ieviest un piemērot Regulas prasības, ja tas vēl nav izdarīts.