Lai uzņēmumam būtu izpratne, kā rīkoties pārbaužu gadījumā, saņemot datu subjektu pieprasījumu, kā arī tiktu galā ar citiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izaicinājumiem, ļoti nozīmīga loma ir datu apstrādes reģistram.

No 2018. gada 25. maija jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2016/679 jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula), kuras 30. pantā paredzēti nosacījumi, kad pārzinim un apstrādātājam jāveic personas datu apstrādes darbību reģistrācija tā vietā, lai reģistrētu personas datu apstrādi datu uzraudzības iestādē (Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija (DVI)), vai jānorīko personas datu aizsardzības speciālists, kā arī noteikta informācija, kas jāietver personas datu apstrādes darbību reģistrā.

Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Regulas 89. apsvērumu personas datu apstrādes reģistrācijas pienākums pēc Regulas tiešas piemērošanas uzsākšanas vairs nepastāv, līdz ar to DVI personas datu apstrādes reģistrāciju vairs neveic, bet, ņemot vērā Regulā noteiktās prasības par personas datu apstrādes darbību reģistrāciju, apstrādes darbību reģistrēšanas pienākums ir uzņēmumam.

Līdz ar to, lai gan no 2018. gada 25. maija personas datu apstrādes reģistrācija nav jāveic, pārziņiem jebkurā gadījumā Regulas prasības ir obligātas. Proti, Regulas 5. panta 2. punktā iekļauts pārskatatbildības princips. Tas paredz, ka pārzinim ir pienākums uzņēmumā nodrošināt personas datu apstrādes procesu, kas ļauj pierādīt, ka pārziņa veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasībām.