Nevienā tiesību aktā joprojām nav pietiekami skaidri definēts, kas ir pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts jeb ienākums, no kura jāaprēķina pašnodarbinātas personas sociālās iemaksas. Valsts ieņēmumu dienests (VID) nesen precizējis metodisko materiālu "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas". Aplūkosim, kā tas atbilst normatīvo aktu regulējumam.

Kam jāveic iemaksas?

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 14. pantā noteikts, ka pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības u.c. ienākumi no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumu, ko fiziska persona, kas minēta likuma par VSA 6. panta 7., 11. vai 13. daļā, gūst no zemnieku (zvejnieku) saimniecības, sava nekustamā īpašuma, personīgajā palīgsaimniecībā vai piemājas saimniecībā pašas saražotās produkcijas, autortiesībām un blakustiesībām. VSAOI objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību regulē Ministru kabinets (MK).

Likuma par VSA 6. panta attiecīgajās daļās minētās personas, kam, gūstot likumā noteiktos ienākumus, nav jāveic VSAOI, ir:

  • zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieki, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), vai kuri ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
  • fiziska persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā;
  • fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Likuma par VSA 14. pantā regulēts arī tas, ko neiekļauj iemaksu objektā, proti, pašnodarbinātā obligāto iemaksu objektā netiek ietverts valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai un vienreizējā dotācija bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai.