Ja izpildās noteikti apstākļi un kritēriji, nodrošināt saistību izpildi var bez ilgstošas, dārgas un reizēm neefektīvas tiesvedības. Saistību izpilde bezstrīdus kārtībā ir līdzeklis, kā sasniegt šādu rezultātu, taču tā pareizai pielietošanai svarīgi pārzināt normatīvo aktu regulējumu un tā sniegtās iespējas. Ko nozīmē saistību izpilde bezstrīdus kārtībā, un kādi ir būtiskākie ieguvumi, izmantojot šādu risinājumu?

Raksta līdzautors: Edgars Riņķis, ZAB "PricewaterhouseCoopers Legal", jurists

Iesākumam lietderīgi aplūkot piemēru no prakses, jo, kā apliecinās ikviens jurists, tiesību normu piemērošanai vienmēr vispirms jākonstatē faktiskie apstākļi. Fiziska persona A nopirkusi nekustamo īpašumu no citas personas. Lai nekustamo īpašumu iegādātos, persona A noslēgusi kredītlīgumu ar banku (praksē aizdevuma līgumus slēdz arī starp fiziskām personām). Kā aizdevuma nodrošinājums ieķīlāts nekustamais īpašums, un tas ierakstīts zemesgrāmatā. Ja persona A nepilda kredītlīguma saistības, bankai ir divi veidi, kā nodrošināt aizdevuma atmaksu. Viens variants ir vērsties tiesā ar prasību pret personu A. Otrs veids ir iesniegt tiesā pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu saskaņā ar Civilprocesa likuma (CPL) 50. nodaļu "Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana".