Ja uzņēmēji ar valsts iestādēm nespēj vienoties par kādu jautājumu, strīds dažkārt nokļūst tiesā. Par daudzām šādām lietām dzirdam arī publiskajā telpā. Apkopojam biežākos iemeslus, par ko uzņēmēji tiesājas ar valsti.

Vispirms jānorāda kāds būtisks aspekts, kas konstatēts raksta tapšanas procesā, proti, šobrīd Latvijā izveidotais tiesu darba datu portāls, kas ir Tiesu administrācijas pārziņā, liedz meklēt statistikas datus par tiesvedībām pēc noteiktiem parametriem, piemēram, atlasīt lietas, ko ierosināja juridiskās personas jeb uzņēmēji. Līdz ar to nav iespējams sniegt precīzu statistikas datu analīzi par tieši juridisko personu tiesvedībām ar valsti, taču varam ielūkoties tiesvedību ar valsts iestādēm iemeslu apkopojumā.

Kas ir valsts iestāde?

Valsts iestādes termina skaidrojums sniegts Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kura 1. pantā noteikts, ka iestāde ir institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kam ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls. Lai institūciju nosauktu par valsts iestādi, jāizpildās vairākiem kritērijiem, proti, iestādei jābūt publiskās personas statusā, tai jābūt ar normatīvo aktu noteiktai kompetencei un pieejamiem finanšu līdzekļiem, kā arī jābūt savam personālam.