Iepriekšējā rakstā plašāk aplūkojām būvniecības garantiju jautājumu, bet šoreiz pievērsīsimies tēmai par pasūtītāja aizsardzību situācijās, kad būvdarbu veicējam pasludināta maksātnespēja. Tiesu praksē rodama virkne aktuālu atziņu par šo jautājumu.

Raksta līdzautors: Edvīns Draba, SIA "Sorainen ZAB" vecākais jurists

Kas notiek ar ieturējuma naudu?

Nodrošinājuma tiesiskā daba un mērķis ir apmierināt pasūtītāja prasījumus gan tad, ja būvdarbu veicējs atteicies labprātīgi pildīt savas saistības, gan arī tad, ja to liedz būvdarbu veicējam radušās finanšu grūtības, tostarp maksātnespējas procesa pasludināšana. Līdz ar to visi garantijas izpildes nodrošinājuma veidi – bankas garantija, galvojuma veida apdrošināšanas līgums, trešās personas galvojums un arī ieturējuma nauda, kā to atzinis Senāts, mainot iepriekš iedibināto judikatūru, – saglabā savu saistošo raksturu visā būvdarbu defektu garantijas termiņa laikā arī tad, ja pasludināts būvdarbu veicēja maksātnespējas process.

Pērnā gada rudenī ar dažu nedēļu starpību Senāts pasludināja spriedumus divās lietās saistībā ar maksātnespējas procesa administratora tiesībām pirms garantijas termiņa beigām atprasīt no pasūtītāja tā turējumā esošo ieturējuma naudu, kas pildīja garantijas saistību izpildes nodrošinājuma funkciju. 2021. gada 24. septembra spriedumā lietā SKC-3/2021 Senāts nolēma atkāpties no iepriekš 2013. gada 29. novembra spriedumā lietā SKC-274/2013 paustajām atziņām, ka neviens prasījums nevar tikt apmierināts ārpus attiecīgā maksātnespējas procesa, neievērojot Maksātnespējas likumā (ML) noteikto kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību. Ja atbildētājai saistībā ar nekvalitatīvi veiktajiem darbiem rastos prasījumi pret parādnieci, atbilstoši ML 73. pantam jāpieteic kreditora pretenzija, norādījis Senāts.