Likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" sagatavoti grozījumi, ar kuriem paredzēts noteikt jaunu reglamentēto profesiju – būveksperts.

Saskaņā ar Būvniecības likumu būveksperts ir viens no būvniecības dalībniekiem, kas nodrošina būvprojekta vai būves ekspertīzes veikšanu. Būvprojekta ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, savukārt būves ekspertīze tiek veikta, lai novērtētu būves atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī lai novērtētu veikto būvdarbu kvalitāti. Būvekspertīze ir viena no piecām Būvniecības likuma 13. panta 3. daļā minētajām specialitātēm, kurā tiek izsniegts būvspeciālista sertifikāts būvniecības jomā. Ņemot vērā minētās funkcijas nozīmīgumu, likumdevējs ir noteicis prasības būvekspertīzes pakalpojuma sniedzēja profesionālajai kvalifikācijai, proti, būvprakses sertifikātu būvekspertīzes specialitātē var iegūt persona, kurai ir Būvniecības likumā noteiktajām prasībām atbilstoša izglītība, ir saņemts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātes attiecīgajā darbības sfērā, kā arī patstāvīgās prakses tiesības pēc minētā būvspeciālista sertifikāta iegūšanas ir vismaz septiņus gadus un pēdējos piecos gados būvspeciālistam nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikti divi brīdinājumi vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība.

Ja būveksperta profesija netiek izdalīta kā atsevišķa reglamentētā profesija, kā tas bija līdz šim, pastāv risks, ka būveksperta pienākumus var veikt personas, kuru profesionālā kvalifikācija, kompetences, pieredze un zināšanas faktiski neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām pakalpojuma sniedzējam, kas var radīt būtisku apdraudējumu personu dzīvībai, veselībai un īpašumam, norādīts likuma grozījumu anotācijā.

Grozījumu projekts apstiprināts šī gada 15. jūnija Ministru kabineta sēdē.