Bērna gaidīšana sievietei ir laime. Kas var būt brīnišķīgāks par jauna cilvēka radīšanu! Tomēr vai tā ir laime arī grūtnieces darba devējam? Darbinieces grūtniecība nozīmē ne tikai to, ka jāmeklē darbinieks, kas aizvieto darbinieci grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, bet jāievēro arī daudzas citas nianses, kas saistītas ar darba devēja un darbinieces – grūtnieces tiesiskajām attiecībām.

Grūtnieces pieņemšana darbā

Darba likuma (DL) 33. pantā noteikti jautājumi, ko darba devējs nevar uzdot pretendentam darba intervijas laikā, tostarp aizliegts jautājums par grūtniecību. Tātad, ja potenciālā darbiniece darba intervijas laikā atrodas pirmajos grūtniecības mēnešos un nepaziņo darba devējam par savu stāvokli, darba devējs var iekārtot darbā grūtnieci, pats par to nezinot.

Tomēr DL 33. panta noteikumos arī paredzēts, ka pretendentam jāsniedz darba devējam informācija par savu veselības stāvokli un profesionālo sagatavotību, ciktāl tai ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā un paredzētā darba veikšanā. Līdz ar to, ja konkrētā darba veikšana rada draudus grūtnieces vai viņas bērna drošībai un veselībai, pretendentam par to jāinformē potenciālais darba devējs.

DL 34. pantā noteikts, ka tad, ja darba devējs atteicies nodibināt ar pretendentu darba tiesiskās attiecības un tam pamatā ir atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpums, pretendents var celt prasību tiesā. Tomēr pretendentam nav tiesību tiesas ceļā prasīt darba attiecību nodibināšanu piespiedu kārtā.