Jautājumi par darba samaksu ir ievērojami plašāki par klasisko vaicājumu "Cik maksā?", jo būtiski arī zināt, piemēram, kad un kā maksā atlīdzību un kā risināt problēmsituācijas.

Raksta līdzautore: Linda Lielbriede, ZAB "BDO Law", juriste

Darba samaksa kopā ar darba izpildi ir jebkuru darba tiesisko attiecību svarīgākais elements. Neskatoties uz morālo un intelektuālo gandarījumu, ko labs darbinieks gūst, veicot darbu, visticamāk, nevienas darba tiesiskās attiecības nevarētu pastāvēt bez darba samaksas.

Par ko jāmaksā?

Darba tiesiskās attiecības ir obligāts priekšnoteikums, lai piemērotu Darba likuma (DL) normas. Izvērtējot DL sistēmu, secināms, ka darba tiesiskajās attiecībās darba devējs (fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība), pamatojoties uz darba līgumu, nodarbina darbinieku (fizisku personu), savukārt darbinieks par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja labā, pakļaujoties tā rīkojumiem. Būtiski ņemt vērā, ka atlīdzība, kas izriet no citu veidu tiesiskajām attiecībām, piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata nodibinātām attiecībām, kas praksē ir samērā līdzīgas darba attiecībām, turpmāk aplūkotā regulējuma kontekstā nav uzskatāma par darba samaksu.

Atbilstoši pašreizējai tiesu praksei DL 59. pantā regulētais darba samaksas jēdziens ir salikts, proti, tas ietver divu kategoriju atlīdzību – obligāti regulāri izmaksājamo atlīdzību, kas ir darba alga un piemaksas, un neregulāri vai neobligāti izmaksājamo atlīdzību, kas ir prēmijas un cita veida atlīdzība par darbu. Darba samaksa ir atlīdzība par darbu, ko darba devējs maksā darbiniekam darba tiesisko attiecību, bet ne citu, piemēram, uzņēmuma līguma, tiesisko attiecību ietvaros.