Kā pareizi piešķirt atlaides? Visprecīzāk to zinās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, taču atsevišķas nianses par juridiski pareizu atlaižu piešķiršanu iespējams secināt arī no likumu normām. Aplūkosim pamatnoteikumus!

Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav specifiska regulējuma par atlaižu piemērošanu precēm. Vispārīgi principi noteikti Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kurā definēts, kāda komercprakse ir negodīga. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" atrodama vien skopa norāde: "Ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm un pakalpojumiem skaidri norāda sākotnējo cenu un cenu pēc tās pazemināšanas."

Šādā situācijā par vērā ņemamām atzīstamas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotās vadlīnijas, kuras, lai gan tām ir ieteikuma raksturs, vēlams ievērot, piemērojot tajās paustos apsvērumus. 2015.gada 1.oktobrī PTAC apstiprinātās Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā (Vadlīnijas) paredzētas komercprakses īstenotājiem, tātad primāri uzņēmējiem, kas realizē komercpraksi pret patērētājiem.