Gan darba devēja un darbinieka vienošanās, gan rīkojums ir tiesību institūti, ar kuriem regulēt darba tiesiskās attiecības, tomēr katrs no tiem veic citu funkciju. Kā darba devējam noteikt – slēdzama vienošanās vai izdodams rīkojums?