Administratīvā rajona tiesa ar 2021. gada 18. jūnija spriedumu lietā A42-01124-21/27 noraidījusi SIA "Memory Water" pieteikumu par Patērētāju aizsardzības centra (PTAC) 2020. gada 7. decembra lēmuma Nr. 22-pk atcelšanu un pienākuma uzlikšanu PTAC atlīdzināt SIA "Memory Water" mantisko kaitējumu 250 000 eiro apmērā.

PTAC ir pamatoti konstatējis SIA "Memory Water" īstenotajā komercdarbībā negodīgu komercpraksi attiecībā uz patērētājiem piedāvāto "BIO ūdeni" un kvalitātes (preču) zīmi "Bio WaterTM".

Administratīvā rajona tiesa atzīst, ka tiesību normas nenoteic, kas ir saprotams ar "BIO ūdeni", neregulē prasības tāda veida ūdenim, tai skaitā nenoteic objektīvi pārbaudāmus kritērijus. Tādējādi, piedāvājot patērētājiem "BIO ūdeni" kā atsevišķu pārtikā lietojamu ūdens veidu, kura prasības un atbilstība ir augstākas kvalitātes nekā dzeramajam ūdenim, avota ūdenim vai minerālajam ūdenim, tiek maldināti patērētāji, jo tiek radīts iespaids par īpaša ūdens kā ūdens veida esību, kura īpašības ir ticami pārbaudītas un salīdzinātas iepretim dzeramajam, avota un minerālajam ūdenim.

Administratīvā rajona tiesas ieskatā ūdens marķējumā nedrīkst tikt iekļauts vārds "bio", jo tas atbilstoši Regulas Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 23. panta 2. punktam ir aizliegts un var radīt maldīgu priekšstatu par SIA "Memory Water" patērētājiem piedāvātā produkta "BIO ūdens" kvalitāti un īpašībām.

Marķējot produkciju ar preču zīmi "Bio WaterTM", patērētājs neizšķirs, vai tā ir preču zīme, vai arī kvalitāti vai produkcijas īpašības raksturojošs uzraksts. Ja uzraugošā iestāde konstatē, ka patērētāju intereses var aizskart tādu preču zīmju izmantošana, kas var maldināt patērētāju, ir pamats atzīt, ka tiek īstenota negodīga komercprakse. Līdz ar to PTAC ir tiesīgs uzlikt par pienākumu šādu komercpraksi izbeigt.

SIA "Memory Water" komercpraksē izmantotā norāde uz citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, piemēram, Vācijā, veikto BIO sertifikāciju ūdenim, var radīt patērētājam maldīgu priekšstatu par to, ka produktam marķētam ar kvalitātes (preču) zīmi "Bio WaterTM" piemīt labākas īpašības nekā produktam bez šādas zīmes, jo nereti patērētāji preces, kas ražotas citur ES, uzskata par labākas kvalitātes nekā vietējo preci.

Lietā nav iesniegti pārbaudāmi un ticami pierādījumi attiecībā uz ūdens strukturēšanu, savukārt atsaukšanās uz nepārbaudāmiem zinātniskiem pētījumiem nav pietiekami, lai atzītu, ka patērētājs netiek maldināts par konkrētā ūdens īpašībām. Administratīvā rajona tiesas ieskatā, kamēr SIA "Memory Water" nevar pierādīt saistībā ar ūdens strukturēšanu veikto pētījumu autentiskumu un ticamību, tādējādi apliecinot produktam piedēvēto īpašību atbilstību, SIA "Memory Water" nav tiesiska pamata atsaukties uz šādiem pētījumiem un SIA "Memory Water" komercprakse attiecībā uz informācijas sniegšanu par ūdens strukturēšanu ir maldinoša.

Vienlaikus Administratīvā rajona tiesa piekrīt PTAC lēmumā secinātajam, ka SIA "Memory Water" savā komercpraksē noteiktā laika posmā ir pieļāvusi arī citus normatīvo aktu pārkāpumus:

  • izmantojusi normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes, tostarp maldinošus apgalvojumus, kas patērētājiem rada maldīgu priekšstatu, ka, lietojot tieši SIA "Memory Water" ūdeni, pozitīvi tiks ietekmēta cilvēka organisma funkcionēšana un veselība;
  • īstenojusi patērētāju interesēm neatbilstošu negodīgo komercpraksi saistībā ar distances tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.sk. līguma izbeigšanas tiesībām, kā arī patērētājiem būtiskās informācijas noklusēšanu attiecībā uz informācijas norādīšanu par SIA "Memory Water " nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, t.sk. informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu;
  • izmantojusi maldinošus apgalvojumus par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām, kā arī nav ievērojusi speciālās normatīvo aktu prasības uztura bagātinātāju reklāmas jomā. 

Administratīvā rajona tiesa atzīst, ka PTAC lēmumā ir pareizi secināts, ka piemērotā soda nauda 15 000 eiro apmērā ir samērīga un atbilstoša pārkāpumam un tā ietekmei uz patērētāju kolektīvajām interesēm.

Arī PTAC uzliktais tiesiskais pienākums SIA "Memory Water" trīs mēnešu laikā no PTAC lēmuma spēkā stāšanās brīža mainīt ražoto produktu marķējumu, izslēdzot no tā informāciju par ūdens strukturēšanu un preču zīmi "Bio WaterTM", tostarp pienākums 14 dienu laikā pēc iepriekš minētā termiņa izbeigšanās, iesniegt PTAC pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi, ir pamatots. Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka trīs mēnešu termiņš ir samērīgs, jo īpaši ņemot vērā to, ka SIA "Memory Water" bija iespēja novērst pārkāpumus jau līdz PTAC 2020. gada 7. decembra lēmuma pieņemšanai. Proti, PTAC jau 2018. gadā, sniedzot uzziņas, vairākkārt informēja SIA "Memory Water" par konstatēto maldinošo komercpraksi.

PTAC 2020. gada 7. decembrī pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA "Memory Water" tika piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt SIA "Memory Water" ražoto produktu marķējumu.